Chiêm bái Quốc mẫu Tây Thiên, chiêm bái cõi Phật vãn cảnh tiên